سلامتی در دوران بارداری

توسط Adults, Healthدر 2015-12-15

سلامتی در دوران بارداری واکنش های مادرنسبت به بارداری و پس از زایمان در سه ماهه اول: جنین هنوز به مفهومی جزئی از بدن خود مادر است تا یک شخصیت مستقل. احساسات متناقض مادر نسبت به بارداری ممکن است به از دست دادن تمایل نسبت به شوهر، خانواده وترس از سلامتی ،معلولیت وناهنجاری جنین منجر شود. […]

    سبد خرید